[wpseo_breadcrumb]

Algemene Voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Heb je vragen of wil je meer weten?

We helpen je graag verder!
Telefoonnummer: 088 678 687 9
Email: info@blinqlab.nl

Algemene Voorwaarden Blinqlab Nederland B.V.
Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:Degene die Opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren;
Opdrachtnemer:De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blinqlab Nederland B.V, ook te noemen Blinqlab;
Object:Individuele, al dan niet vrijstaande, bestaande of in aanbouw zijnd(e) (nieuwbouw-) woning, winkel, bedrijfspand of appartement, of enige andere onroerende zaak;
Werkzaamheden:Alle werkzaamheden die op grond van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd.
Zaken:Alle rapportages, beelden, metingen, foto’s, video’s, visualisaties en alle overige vastgelegde data voor, tijdens en na uitvoering van de opdracht.
Opname:Uitvoering van de Werkzaamheden met als resultaat vastlegging van Zaken.
Schriftelijk:Alle vormvrije communicatie en/of overdracht van data zoals b.v. brief, e-mail, digitaal, online en alles waarbij tekst wordt overgedragen via een datadrager.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een Opdrachtgever levert.

3. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege Opdrachtnemer zijn gedaan, zijn vrijblijvend.

2. De van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden worden op het moment van opdracht aan de Opdrachtgever verzonden. Omdat overeenkomsten veelal online en/of op afstand worden gesloten, worden de Algemene Voorwaarden direct bij de opdrachtbevestiging meegezonden. Dit wordt gelijk gesteld aan het vooraf ter beschikking stellen.

3. Indien Opdrachtnemer op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat Opdrachtnemer de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Opdrachtnemer Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Opdrachtnemer de feitelijke opdracht kan starten.

4. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.

5. Indien, nadat Opdrachtnemer een offerte aan Opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan opdrachtnemer de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is Opdrachtnemer gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtnemer zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

6. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen twee kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de Opdrachtnemer te melden. Bij gebreke van een schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de opdrachtbevestiging.

7. Aanvullende afspraken en/of door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van Opdrachtnemer zijn bevestigd

8. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden – onder leiding van Opdrachtnemer – door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

9. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking tot tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn Zaken, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan Opdrachtnemer zijn medegedeeld.

 

Artikel 3 – Specifieke bepalingen over energielabels

1. Opdrachtnemer is verplicht om van de opnamegegevens een zogeheten monitoringbestand op te sturen naar de landelijk beheerder (RVO) die deze gegevens registreert. Als Opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient deze dit te melden en zal Opdrachtnemer de opdracht niet uitvoeren.

2. Het is mogelijk dat de certificatie-instelling een controle-onderzoek zal uitvoeren. Als de certificatie- instelling geen toestemming krijgt om de woning voor een controle-onderzoek te betreden, kan het energielabel worden verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van RVO.

3. Opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

4. Als de certificatie-instelling van Opdrachtnemer een energieprestatierapport intrekt, zal Opdrachtgever door Opdrachtnemer hierover worden geïnformeerd.

 

Artikel 4 – Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.

2. Voor standaarddiensten zoals op de site www.Blinqlab.nl (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar genoemde prijzen en condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.

3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft Opdrachtnemer het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan het CPI die door het CBS wordt vastgesteld. Dit betreft ook contractprijzen met Opdrachtgever

5. Indien door Opdrachtnemer Werkzaamheden moeten worden verricht ter zake een Object dat deel uitmaakt van een groter geheel, zal Opdrachtgever vooraf aangeven op welke gebouwonderdelen de Werkzaamheden betrekking hebben. In onderhavige situaties behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele meerkosten te factureren.

6. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 48 uur vóór de afspraak tot opname kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

7. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Diversen

1. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de Opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en mits dit geen langere reistijd dan 10 minuten vergt vanaf het Object. Opdrachtnemer is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal Opdrachtnemer gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Opdrachtnemer kan van Opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.

 

Artikel 6 – Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening te geschieden.

2. Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door Opdrachtnemer aanspraak gemaakt worden op:

  • De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
  • (indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen);
  • (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf): de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven Zaken bij Opdrachtnemer.

2. Het is Opdrachtgever verboden de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Zaken in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.

3. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Opdrachtnemer geleverde Zaken aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is – een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Opdrachtnemer verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer vervaardigde Zaken berusten bij Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtnemer vervaardigde Zaken aan derden te verstrekken.

 

Artikel 9 – Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1. De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum waarop Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan Opdrachtgever is verleend dan wel op Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.

2. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, -behoorlijk of -tijdig nakomt, daaronder begrepen het geval dat Opdrachtgever ontvangst van de Zaken weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip is verricht, is Opdrachtnemer bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer op het overeengekomen honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn,
onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.

3. Opdrachtnemer heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met Opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schade en rente te vorderen.

 

Artikel 10 – Overmacht

1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

2. Als een niet aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien – waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de Werkzaamheden door Opdrachtnemer, dat de nakoming door Opdrachtnemer zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Opdrachtnemer gevergd kan worden.

 

Artikel 11 – Klachten en aansprakelijkheidsstellingen

1. Opdrachtgever dient klachten jegens Opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of aansprakelijkheidstelling voor ontstane schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen nadat de tekortkoming dan wel schade redelijkerwijs door Opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en gedetailleerd bij Opdrachtnemer te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van zes maanden na het afronden van de Werkzaamheden of het uitbrengen van de Zaken door Opdrachtnemer.

2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.

3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of welke oorzaak dan ook.

4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die Opdrachtnemer bereiken na de in de betreffende Zaken genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van her opname of schadevergoeding.

5. Klachten inzake facturen van Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Opdrachtnemer te zijn ontvangen.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren van de tussen partijen gesloten overeenkomst door Opdrachtnemer of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden beperkt tot een maximum van € 10.000,-. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Opdrachtnemer komt, geldt een drempelwaarde voor kleinere gebreken van € 500,00.

2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de schade, heeft Opdrachtnemer het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde medewerking te verlenen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijk is geïnformeerd en/of Opdrachtnemer de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te controleren, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op her-opname en/of enige schadevergoeding.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet of onjuist vermelden van dergelijke onderdelen of gebreken door eigenaar, gebruiker of door Opdrachtgever ingeschakelde makelaar of derde), schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of doorslaand vocht.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Opdrachtnemer verstrekte informatie die Opdrachtnemer vervolgens in haar Zaken heeft opgenomen. Opdrachtnemer zal in de Zaken ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de Zaken genoemde adviezen.

6. Indien Opdrachtnemer bemiddelt tussen Opdrachtgever en derden voor uit de, door Opdrachtnemer uitgevoerde, keuring voortvloeiende Werkzaamheden, accepteert Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor die Werkzaamheden.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zaken die Opdrachtnemer niet opgenomen heeft en/of waarvan Opdrachtnemer in de Zaken heeft vermeld dat deze niet zijn opgenomen onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gebleven.

8. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het Object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen.

 

Artikel 13 – Vervaltermijn

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens (AVG)

1. De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, hierna te noemen: “De Opdracht”, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement (bijlage 1) en verwerkersovereenkomst (bijlage 2) van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle door Opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden
gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden, V2021-12 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Bijlage 1 Privacy Verklaring
Privacy-verklaring

Blinqlab (waaronder alle verbonden entiteiten) verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan.

 

Verantwoordelijke

Blinqlab kan de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn. Dit houdt in dat Blinqlab beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Blinqlab is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens

Blinqlab verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Blinqlab gebruikt o.a. naam, adres, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres (kortom: de contactgegevens) om uitvoering te geven aan de opdrachten die zij krijgt van haar klanten.

 

Grondslag van de verwerking

Blinqlab moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Doel van de verwerking

Blinqlab verwerkt de gegevens om de overeenkomst ten uitvoer te leggen en voor het optimaal uitvoeren van onze diensten, waaronder ook eventuele inloggegevens voor on-line platforms. Daarnaast gebruikt Blinqlab de gegevens voor innovatie- en marketingactiviteiten. Blinqlab beschermt, verzamelt en verwerkt alle overige gegevens die u met ons deelt en die bijdragen aan een optimale service van huidige en toekomstige diensten.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 24 van de AVG verplicht Blinqlab om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Blinqlab zet daartoe alle mogelijke technische middelen in zoals antivirus-, spam-, malware- en overige technieken.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Blinqlab bewaart uw persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en/of conform wettelijke bewaartermijnen. Daarom is het wenselijk uw contactgegevens te bewaren. Na intrekking van uw toestemming zullen uw gegevens definitief verwijderd worden.

 

Uitwisseling

De gegevens kunnen worden verstuurd naar derden. Dit gebeurt alleen als deze derden betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. Derden hebben geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd.

 

Website en cookies

Aan de samenstelling en inhoud van de website besteedt Blinqlab veel zorg. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid hiervan. Ook niet voor de gevolgen van handelingen, op basis van de informatie hierop. Daarbij maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Dit betekent dat voorkeuren, zoekinformatie, ip-adressen en dergelijke wordt opgeslagen. Ons actuele cookiestatement staat op onze website.

 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op rectificatie en wissing van gegevens van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 van de AVG). Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Blinqlab verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blinqlab behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan Blinqlab B.V., o.v.v. inzageverzoek AVG, Postbus 38, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Privacy statement laatst bijgewerkt december 2021

Bijlage 2 Verwerkersovereenkomst

Opdrachtgever: degene die Opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren

Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Blinqlab B.V.,

1. De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, hierna te noemen: “De Opdracht”, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

2. Het Privacy Statement is beschikbaar op de website van Opdrachtnemer en kan op verzoek kosteloos worden toegestuurd. In deze privacyverklaring staat onder andere vermeld welke gegevens Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt, alsmede de doeleinden van de verwerking.

3. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

4. De werknemers van Opdrachtnemer worden in hun arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens.

5. Indien zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoet wordt alles conform voorgeschreven regelgeving gemeld.

6. De persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

Verwerkersovereenkomst laatst bijgewerkt december 2021

Blinqlab de podcast!

Voor de nieuwe generatie woningzoekers!

In deze serie nemen we je mee op een reis door het koopproces van een woning. Samen met experts delen we waardevolle inzichten en praktische tips om jouw droomhuis te vinden.

Adres

Blinqlab Nederland
Pruimendijk 137
2989 AH Ridderkerk

Contact

Bel naar 088 678 6789 of mail naar info@blinqlab.nl