Algemene voorwaarden

Version 2018.3

  • Home
  • Algemene voorwaarden
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Blinqlab;
1.3 Dag: kalenderdag;
1.4 De Software: Door Blinqlab gebruikte, maar niet speciaal voor Opdrachtgever ontwikkelde software en/of applicatie(s).
1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7 Kantooruren: op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.
1.8 Opdrachtgever: degene die een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Blinqlab
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Blinqlab georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10 Programmatuur: computerprogramma’s vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken updates.
1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en Blinqlab gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.12 Werkdagen: maandag t/m vrijdag uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

2. Identiteit van de ondernemer
By Proxy B.V. handelend onder de naam Blinqlab Vestiging en bezoekadres: Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht Email: info@blinqlab.nl Telefoon: 088-678 678 9 Bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren KvK Amsterdam 34202730 BTW NL.812940.842.B01
3. Toepasselijkheid, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten gedaan door respectievelijk gesloten met Blinqlab met betrekking tot onder meer de levering van presentatiediensten en/of programmatuur.
3.2 Voordat de overeenkomst (al dan niet op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Blinqlab zijn in te zien en zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden afgeweken. Bij afwijking van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.6 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. die door Blinqlab worden gedaan, evenals mededelingen met betrekking tot de aard en de duur van te leveren diensten, die slechts globaal kunnen worden opgegeven uitgaande van normale omstandigheden, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle opgaven en specificaties op websites, in brochures, offertes, e.d., worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten daarin is Blinqlab echter in geen enkel opzicht aansprakelijk. Opdrachtgever dient rekening te houden met wijzigingen daarin.
3.7 Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.8 Indien Blinqlab (deels) op zal treden als koper van goederen en/of diensten en/of Blinqlab, ten behoeve van (rechts)handelingen welke Blinqlab dient te verrichten voor Opdrachtgever, zijn de in die eerdergenoemde relatie van toepassing zijnde algemene voorwaarden (ongeacht of deze van Blinqlab of van een andere partij zijn) ook van toepassing naast deze algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Blinqlab. In het geval dat deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de hierboven aangegeven voorwaarden van derden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De voorwaarden van derden (c.q. de afwijkende voorwaarden van Blinqlab die van toepassing kunnen zijn) zullen aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden.
3.9 Indien en voor zover Blinqlab programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen ook voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Voor zover Opdrachtgever met deze derden een (licentie)overeenkomst aangaat, geldt deze licentieovereenkomst tussen de desbetreffende derden en Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden en indien van toepassing de licentieovereenkomst van deze derden. De voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Blinqlab en Blinqlab zal deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden.
3.10 Blinqlab staat niet in voor de deugdelijkheid van de geleverde programmatuur die het onderwerp vormt van de licentieovereenkomst die Opdrachtgever aangaat met enige derde.

4. Prijs en betaling
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Elke verandering van de factoren die op de prijs van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Blinqlab doorberekenen aan Opdrachtgever.
4.2 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4.3 Blinqlab behoudt zich het recht voor om te verlangen dat een Opdrachtgever een nader te bepalen bedrag vooruitbetaalt.
4.4 Indien de Opdrachtgever geen consument is, kan deze een opdracht annuleren door Blinqlab hiervan per email of telefoon op de hoogte te stellen. Een annulering is in dergelijke gevallen effectief indien Blinqlab deze in haar systemen als zodanig heeft afgemeld. Eventuele kosten gemoeid met de annulering zullen in de opdrachtbevestiging dan wel in afspraken met de Opdrachtgever bevestigd worden. Met een annulering zullen geen kosten gemoeid zijn indien:
4.4.1 Er nog een begin gemaakt is met de overeengekomen werkzaamheden, en;
4.4.2 Het product of de dienst nog niet geheel of gedeeltelijk is geleverd, of;
4.4.3 Indien de annulering betrekking heeft op een afspraak op locatie en de annulering niet later geschiedt dan 17:00 uur twee werkdagen voor de afspraakdatum.
4.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever automatisch door het enkele verloop van de termijn in verzuim, is de gehele vordering, waaronder eventuele toekomstige termijnen, direct opeisbaar en is Blinqlab (naar keuze van Blinqlab) gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden en/of gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, ingaande daags na het verstrijken van de betalingstermijn, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 4.
4.6 In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de Blinqlab aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan de Blinqlab (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
4.6.1 Voor zover de Opdrachtgever een consument is, maakt Blinqlab aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Blinqlab wordt voldaan.
4.6.2 Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de Blinqlab in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,00 bij de eerste voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
4.7 Een betaling strekt eerst in mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van de hoofdsom.
4.8 Indien met opdrachtgever een gespreide betalingsregeling is aangegaan en/of een machtiging tot incasso is afgegeven, zal conform de overeengekomen frequentie en/of termijn worden geïncasseerd. Indien een incassopoging gestorneerd wordt om welke reden dan ook, heeft Blinqlab het recht € 7,50 storneringskosten in rekening te brengen.
4.9 Alle prijzen in de door Blinqlab genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 3.6, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door Blinqlab is geaccepteerd, worden herzien.
4.10 Prijzen kunnen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leverantie(s), prijzen, valuta koersen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.
4.11 Blinqlab is gerechtigd de levering en/of verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang Opdrachtgever jegens Blinqlab niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Blinqlab inmiddels gebruik heeft gemaakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van Blinqlab op schadevergoeding onverlet.
4.12 Blinqlab is gerechtigd de overeengekomen vergoedingen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan het CBS-prijsindexcijfer (CBI alle huishoudens).
Artikel 5 tot en met Artikel 8 betreffen het herroepingsrecht en zijn uitsluitend van toepassing voor consumenten
5. Herroepingsrecht voor consumenten
5.1 Indien Opdrachtgever consument is, heeft deze de mogelijkheid om een beroep te doen op zijn herroepingsrecht.
Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 5.
5.2 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product, of met betrekking tot de aankoop van een dienst die niet op een materiële drager is geleverd, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Blinqlab mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.3 De in lid 5.2 genoemde bedenktijd gaat in:
5.3.1 Voor een product: op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
5.3.2 Voor een dienst die niet op een materiële drager is geleverd: op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
6.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het een email of op andere ondubbelzinnige wijze aan Blinqlab.
6.2 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6.3 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van een product of een niet op een materiële drager geleverde dienst, indien:
6.3.1 De herroeping niet later plaatsvindt dan uiterlijk twee werkdagen voor de datum dat een afspraak voor een dienst gepland staat met de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, of;
6.3.2 De consument voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
6.3.3 Blinqlab heeft nagelaten de in ii bedoelde verklaring van de consument te bevestigen.
6.4 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7. Verplichtingen van Blinqlab bij herroeping
7.1 Als Blinqlab de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
7.2 Blinqlab vergoedt alle betalingen van de consument door Blinqlab in rekening gebracht, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
7.3 Blinqlab gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
8. Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 Blinqlab kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Blinqlab dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
8.1.1 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
8.1.2 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.1.3 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
8.1.4 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven het eigendom van Blinqlab totdat Opdrachtgever aan Blinqlab volledig heeft voldaan de factu(u)r(en), betrekking hebbende op de levering van bedoelde zaken, zulks met inbegrip van de vorderingen op Opdrachtgever ter zake van de (krachtens een overeenkomst) te zijnen behoeve verrichte werkzaamheden (verband houdende met de levering van bedoelde zaken) en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, waaronder alle incassokosten en de op de kosten gevallen rente, van de tussen Blinqlab en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
9.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud vallende, geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of in eigendom tot zekerheid over te dragen.
9.3 Verkeert Opdrachtgever jegens Blinqlab in verzuim, dan is Blinqlab gerechtigd de geleverde zaken terstond en zonder enige formaliteit terug te nemen, c.q. te doen terugnemen, en Opdrachtgever is verplicht Blinqlab in dit kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd het recht van Blinqlab om van Opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen.
9.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van Opdrachtgever, heeft Blinqlab het hierboven omschreven recht.
10. Medewerking door Opdrachtgever
10.1 Vanwege de noodzaak dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal Opdrachtgever aan Blinqlab steeds tijdig alle juiste, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alsmede informeren over de ontwikkelingen die binnen haar organisatie gaande zijn.
10.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Blinqlab te verlenen diensten. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 7.
10.3 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens (al dan niet op informatiedragers) ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. De aangeleverde gegevens dienen te allen tijde juist, volledig en consistent te zijn, tenzij expliciet anders aangegeven.
10.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Blinqlab staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Blinqlab in rekening worden gebracht.
10.5 Opdrachtgever zal medewerking verlenen, bestaande uit het ter beschikking stellen van voldoende menskracht en capaciteit, daaronder mede begrepen: verbindingen, hardware en andere voorzieningen die nodig zijn om de verbinding met de Software as a Service (SaaS) applicaties tot stand te brengen en in stand te houden.
10.6 Indien Opdrachtgever de vereiste capaciteit c.q. de vereiste informatie c.q. de vereiste medewerkers niet, niet volledig en/of niet tijdig ter beschikking stelt aan Blinqlab is Blinqlab gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en kan dit leiden tot vertraging van de werkzaamheden en/of haperingen in de ter beschikking stelling van (software)applicaties, zonder dat Blinqlab tot enige vergoeding van schade gehouden zal zijn. Opdrachtgever is de eventueel hieraan verbonden (meer)kosten verschuldigd aan Blinqlab.
10.7 Opdrachtgever draagt er te allen tijde zorg voor dat de gebruikte apparatuur en (systeem)programmatuur, zowel bij Opdrachtgever zelf, als bij haar klanten die via Opdrachtgever gebruik maken van de door Blinqlab aangeboden applicaties, te allen tijde voldoen aan de door Blinqlab gestelde minimale vereisten.
10.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de (software) applicaties binnen haar onderneming en bij haar klanten, alsmede voor het toezicht van en de controle op de van toepassing zijnde beveiligingsprocedures.
11. Leveringstermijn
11.1 Alle door Blinqlab genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, en kunnen nimmer als fatale termijn beschouwd worden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien overschrijding van de (leverings-)termijn plaatsvindt, zal Blinqlab Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Een overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Evenmin kan Opdrachtgever aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.
12. Aansprakelijkheid van Blinqlab
12.1 Blinqlab kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of onvolledigheden in de door hen gebruikte software waaronder expliciet inbegrepen doch niet beperkt tot De Software. Blinqlab aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid conform de bepalingen van dit Artikel.
12.2 Opdrachtgever aanvaardt dat digitale tekeningen via welke software of in welke vorm of hoedanigheid dan ook “as is” worden geleverd zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie(s), anders dan als bedoeld in artikel 20 van deze algemene voorwaarden.
12.3 Blinqlab kan niet garanderen dat de door hen gebruikte software waaronder expliciet inbegrepen doch niet beperkt tot De Software, ononderbroken en/of foutenvrij zal verlopen. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 8.
12.4 Indien Opdrachtgever een specifieke softwarekeuze maakt, draagt zij de volledige verantwoordelijkheid voor de keuze van deze software, ook al is deze keuze gemaakt op basis van de door Blinqlab verstrekte informatie.
12.5 Blinqlab is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke.
12.6 Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
12.6.1 De redelijke kosten die Opdrachtgever aantoonbaar heeft gemaakt om de prestatie van Blinqlab aan de tussen partijen gesloten overeenkomst te laten beantwoorden.
12.6.2 De redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
12.6.3 De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
12.7 De aansprakelijkheid van Blinqlab, als in het vorige lid bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat in ieder geval nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde (excl. BTW) van de desbetreffende geleverde dienst over de voorafgaande maand, dan wel herlevering van die dienst, zulks ter keuze van Blinqlab en voor zover Blinqlab in staat is om soortgelijke producten en/of diensten te leveren.
12.8 De aansprakelijkheid van Blinqlab is voorts beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Blinqlab terzake van de desbetreffende schade zal worden uitbetaald.
12.9 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Blinqlab nimmer aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door Opdrachtgever aangewezen derden, ongeacht of deze derden (uiteindelijk) in opdracht van Blinqlab die werkzaamheden hebben verricht.
12.10 Opdrachtgever staat met betrekking tot deze derden geheel en al in voor haar eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen geheel en al voor rekening en risico van Opdrachtgever c.q. die derden.
12.11 Opdrachtgever vrijwaart Blinqlab voor alle aanspraken die deze derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Opdrachtgever van door Blinqlab geleverde programmatuur.
12.12 Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen één maand na het desbetreffende voorval uit hoofde waarvan Opdrachtgever van oordeel is dat Blinqlab aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade.
13. Leveringstermijn
13.1 Indien Blinqlab door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 9. 13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Blinqlab onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet meer in volle omgang van Blinqlab gevergd kan worden, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, niet, niet volledige en/of vertraagde levering door (toe)leveranciers van Blinqlab, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst was te voorzien, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van Blinqlab als bij de toeleveranciers en voorts alle overige oorzaken welke ontstaan buiten de wil en/of het toedoen van Blinqlab. 13.3 In geval een der partijen door overmacht aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst niet kan voldoen, heeft Blinqlab het recht die overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder overigens tot enige schadevergoeding uit welken hoofde ook te zijn gehouden.
14. Compensatie/verrekening
14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan Blinqlab verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke Blinqlab aan Opdrachtgever verschuldigd mocht zijn. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling.
15. Overeenkomst
15.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, wordt een opdrachtovereenkomst met Blinqlab aangegaan.
15.2 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Blinqlab zich jegens de Opdrachtgever verbindt om bestelde presentatiediensten te maken en/of te leveren.
15.3 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever de offerte van Blinqlab aanvaardt dan wel door een online bestelling via de daartoe bestemde website(s). Aanvaarding van een offerte kan mede blijken uit het sturen van een opdrachtbevestiging door Opdrachtgever aan Blinqlab.
15.4 Blinqlab heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
15.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Blinqlab recht op een daartoe overeengekomen vergoeding.
16. Ontbinding
16.1 Buiten hetgeen elders in deze algemene voorwaarden en/of de tussen partijen gesloten overeenkomst daaromtrent is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de tussen hen gesloten overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke, schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn voor zuivering van de ernstige tekortkoming, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst respectievelijk daaruit voortvloeiende overeenkomst te voldoen. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 10.
16.2 Voorts is een partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
16.2.1 De andere partij(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
16.2.2 De andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
16.2.3 De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
16.2.4 De andere partij haar huidige onderneming staakt;
16.2.5 Buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel dat de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst of Bijlagen na te kunnen komen;
16.2.6 De (directe of indirecte) zeggenschap over de andere partij wijzigt.
16.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn tenzij Blinqlab ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Blinqlab voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
17. Geheimhouding en privacy
17.1 Opdrachtgever zal systemen of applicaties door Blinqlab geleverd en/of de toegang daartoe en/of de zich daarin bevindende gegevens niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, daaronder begrepen eigen werknemers die niet noodzakelijk met deze systemen of applicaties behoeven te werken. De bepalingen van dit artikel gelden zowel voor de duur van de overeenkomst als daarna.
17.2 Indien Opdrachtgever systemen of applicaties geleverd door Blinqlab (mede) gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens, c.q. indien het gebruik van deze systemen of applicaties leidt tot het verwerken van persoonsgegevens, geldt Opdrachtgever ter zake als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Blinqlab geldt ter zake in beginsel niet als Verwerker. Blinqlab zal geen verwerkingen verrichten, ook niet in opdracht van Opdrachtgever, en stelt louter opslagcapaciteit beschikbaar. Indien Blinqlab wel zal optreden als Verwerker in de zin van de AVG geldt het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst en geldt het volgende lid ook voor Blinqlab.
17.3 Partijen zullen alle op hen toepasselijke bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking naleven en vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die jegens de andere partij mochten worden ingesteld op grond van het feit dat de vrijwarende partij de Algemene Verordening Gegevensverwerking niet heeft nageleefd.
17.4 Blinqlab spant zich ervoor in zodanige technische en organisatorische maatregelen te nemen dat de gegevens van Opdrachtgever veilig zijn opgeslagen en niet ter inzage komen van onbevoegde partijen.
17.5 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat binnen haar onderneming adequate beveiligingsmaatregelen zijn genomen teneinde ongeoorloofde toegang tot haar Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 11. bedrijfsnetwerken, waaronder externe toegang door de gebruikers via ondermeer terminal servers, te voorkomen.
17.6 Blinqlab is terzake nimmer aansprakelijk en Opdrachtgever vrijwaart Blinqlab volledig voor alle claims terzake.
17.7 Blinqlab behoudt zich ten opzichte van Opdrachtgever al haar rechten voor om aan een verzoek van overheidswege, waaronder politie en justitie, tot inzage of afgifte van gegevens van Opdrachtgever te voldoen.
18. Intellectuele Eigendom en Data
18.1 Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, inclusief doch niet beperkt tot auteursrechten, berusten bij Blinqlab, dan wel onze licentiegevers, dan wel onze toeleveranciers. Blinqlab draagt er zorg voor dat zij beschikt over die rechten die benodigd zijn om te kunnen voldoen aan de contractuele voorwaarden tussen Blinqlab en Opdrachtgever.
18.2 Alle door Blinqlab verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, visualisaties, foto’s, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Blinqlab worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
18.3 Blinqlab behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
19. Diversen
19.1 Behoudens schriftelijke toestemming van Blinqlab zijn de rechten uit de overeenkomst niet overdraagbaar.
19.2 Blinqlab heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief de stukken die toebehoren aan Opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 1 jaar of meer verstreken is nadat Blinqlab de opdracht heeft gesloten.
19.3 Alle geschillen welke tussen partijen mochten bestaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, tenzij Blinqlab te kennen geeft er de voorkeur aan te geven een geschil voor te leggen aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Blinqlab gevestigd is.
19.4 De overeenkomsten tussen Blinqlab en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
B. Gebruiksrecht van De Software/ applicatie(s)
De volgende bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Blinqlab Opdrachtgever het recht tot gebruik van De Software geeft, ook indien De Software ten behoeve van Opdrachtgever is gewijzigd of uitgebreid. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 12.
20. Gebruiksrecht
20.1 Blinqlab verleent Opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van De Software, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
20.2 De Software wordt uitsluitend op basis van Software as a Service (SaaS) ter beschikking gesteld, waarbij de in Artikel 23 omschreven afspraken ten aanzien van de Service Levels gelden.
20.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Blinqlab niet aan derden overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het gebruiksrecht op De Software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. Opdrachtgever zal De Software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan Opdrachtgever niet ter beschikking gesteld en ook overigens wordt aan Opdrachtgever geen recht verleend op toegang tot de broncode(s) van De Software, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
20.4 Het gebruiksrecht eindigt indien en zodra de overeenkomst eindigt
20.5 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de aan of ten behoeve van haar verstrekte gebruikerscodes en wachtwoorden te allen tijde geheim worden gehouden en niet aan derden om welke reden dan ook worden verstrekt.
20.6 Opdrachtgever mag De Software slechts gebruiken ten behoeve van zichzelf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
20.7 Blinqlab zal – wanneer zij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang signaleert, de noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en trachten herhalingen te voorkomen.
20.8 Opdrachtgever zal de verplichtingen krachtens dit artikel, alsook de verplichtingen krachtens de overige artikelen van deze algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) die zien op het gebruik van De Software, opleggen aan de gebruikers van De Software als ware het de eigen verplichtingen van die gebruikers.
20.9 Blinqlab zal De Software mogen updaten, indien dit wenselijk is voor het optimaliseren van De Software en/of indien dit nodig is om te voldoen aan eventuele relevante normen, protocollen of regelgeving.
21. Intellectuele Eigendom en Data
21.1 Blinqlab beheert de databank waarin ten behoeve van Opdrachtgever de data van Opdrachtgever en/of in voorkomende gevallen de klanten van Opdrachtgever wordt opgeslagen.
21.2 De respectievelijke Opdrachtgever c.q. klant van Opdrachtgever is eigenaar van de zich in de databank door c.q. namens hem/haar aangeleverde en zich aldaar bevindende data. Indien sprake is van data die in strijd is met wet- en/of regelgeving en/of de goede zeden, behoudt Blinqlab zich te allen tijde het recht voor die data te verwijderen.
21.3 Gedurende de looptijd van de contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Blinqlab is Opdrachtgever gerechtigd tot het gebruik van die data conform hetgeen daaromtrent is overeengekomen, uitsluitend voorzover dat gebruik noodzakelijk is voor het functioneren van De Software en uitsluitend ten behoeve van en binnen de eigen onderneming van Opdrachtgever. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 13.
21.4 Dit gebruiksrecht van de data is persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar en ziet uitsluitend op het gebruik ten behoeve van De Software.
21.5 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de data op enige andere wijze of voor enig ander doel te gebruiken.
21.6 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de voorwaarden en condities zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden te allen tijde zullen worden nageleefd door haarzelf, haar werknemers en/of haar contractspartijen, alsmede door aan haar gelieerde ondernemingen en de werknemers en/of contractspartijen van deze ondernemingen.
21.7 Indien de data van Opdrachtgever c.q. de data van de klanten van Opdrachtgever door een derde partij worden verrijkt of anderszins aangepast, geschiedt zulks geheel en al onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Blinqlab terzake voor alle claims.
21.8 Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de data die zij c.q. haar klanten ter beschikking stellen aan Blinqlab ten behoeve van de activiteiten die Blinqlab voor Opdrachtgever verricht.
21.9 Indien een derde partij aan Blinqlab te kennen geeft dat de door Opdrachtgever aan Blinqlab ter beschikking gestelde data en/of overige gegevens inbreuk maken op enig recht van derden, dan hanteert Blinqlab een notice-and-take-down procedure. Blinqlab is nimmer aansprakelijk voor de eventuele schade die daarvan het gevolg mocht zijn.
21.10 Het bepaalde in Artikel 17.7 is van overeenkomstige toepassing op de in dit artikel genoemde data c.q. gegevens.
22. Auteursrecht
22.1 Indien Opdrachtgever beweert dat De Software c.q. overige door Blinqlab geleverde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht, dan zal Opdrachtgever Blinqlab hieromtrent onmiddellijk schriftelijk informeren en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Blinqlab overlaten en hierbij alle medewerking verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Blinqlab De Software vervangen of zodanig wijzigen als Blinqlab juist acht.
23. Service Levels voor SaaS diensten
23.1 Blinqlab staat garant voor de beschikbaarheid die haar toeleveranciers leveren zoals bepaald in de leveringsvoorwaarden van de toeleveranciers zelf.
23.2 Blinqlab zal alles, dat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, in het werk stellen om een zo betrouwbaar mogelijke dienst te leveren. Blinqlab kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor verstoringen als gevolg van invloeden van buitenaf, die niet tot het beïnvloedbare domein behoren van Blinqlab of niet toegerekend kunnen worden aan haar c.q. haar directe medewerkers.
23.3 Blinqlab garandeert levering van en ondersteuning bij het gebruik van De Software gedurende de looptijd van het Contract.
23.4 Voor gewenste ondersteuning bij het gebruik van De Software staat de Helpdesk ter beschikking voor gebruikers tegen de daarvoor gedefinieerde voorwaarden en tijdvensters. Algemene voorwaarden Blinqlab – V2018.1 14.
C. Ontwikkeling van programmatuur
Indien een overeenkomst (mede) betrekking heeft op de ontwikkeling van programmatuur, zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, de navolgende bepalingen van toepassing.
24. Ontwikkeling van programmatuur
24.1 Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Blinqlab zal de programmatuurontwikkeling met zorg (laten) uitvoeren op basis van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan Opdrachtgever instaat.
24.2 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen blijven de intellectuele- en industriële eigendomsrechten toebehoren aan Blinqlab c.q. de door Blinqlab ingeschakelde derden.
24.3 Het staat Blinqlab vrij de werkzaamheden te laten verrichten door derden zulks zonder melding vooraf aan opdrachtgever.
25. Oplevering en acceptatie
25.1 Blinqlab zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform specificatie gebruiksklaar (laten) opleveren.
25.2 Indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft Opdrachtgever het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door Opdrachtgever samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig voor gebruiksklare oplevering aan Blinqlab c.q. de door Blinqlab ingeschakelde derden ter beschikking zullen worden gesteld.
25.3 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Blinqlab hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode van 14 dagen onderbroken wordt totdat Blinqlab de gebreken heeft hersteld c.q. laten herstellen.
25.4 Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal Opdrachtgever Blinqlab onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Blinqlab zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn (laten) herstellen.
25.5 De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door Opdrachtgever, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien Opdrachtgever Blinqlab niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd of na het herstel van de gemelde gebreken.
Klik hier voor de privacy overeenkomst in PDF.

Abonneer je op onze nieuwsbrieven.

Vul je e-mailadres in en laat je inspireren

© 2020 BLINQLAB | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.