Privacy overeenkomst

Versie 2018.2

1. Uw privacy wordt gerespecteerd

Blinqlab respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar site www.blinqlab.nl en gerelateerde websites dan wel webapplicaties, (hierna: ''site''). Blinqlab gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt versterkt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Blinqlab wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijk Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de wet bescherming persoonsgegevens.

2. Wie is Blinqlab?

Blinqlab is een handelsnaam van By Proxy B.V. en exploiteert de Site www.blinqlab.nl en daarvan afgeleide landenwebsites en webapplicaties. De Site is een communicatiemedium tussen Blinqlab en haar Opdrachtgevers.
Vestiging en bezoekadres: hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht
Email: info@blinqlab.nl
Telefoon: 088-678 678 9
www.blinqlab.nl
Bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren
KvK Amsterdam 34202730BTW NL.812940.842.B01

3. Welke gegevens worden door Blinqlab verwerkt?
Indien u Blinqlab via de bestelmodule of anderszins opdrachten verstrekt, zullen in ieder geval uw naam, e-mailadres en een projectreferentie, meestal bestaand uit plaats, postcode en adres, verwerkt worden. Indien u een account wilt aanmaken via onze website om op rekening te kunnen werken, (uitsluitend voor geselecteerde bedrijven mogelijk), zullen al uw NAWTE-gegevens worden vastgelegd alsmede, dan zullen wij, afhankelijk van het type opdracht beelden maken van het interieur en/of exterieur van het vastgoed. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van fotografie, video, plattegronden en visualisaties.
4. Voor welke doeleinden verwerkt Blinqlab gegevens?
Uw gegeven worden uitsluitend gebruikt om met u en eventueel in het kader van de opdracht ingeschakelde derden te kunnen communiceren over de door u vertrekte opdracht(en). Eventueel zullen wij u een nieuwsbrief verzenden. In het geval van een eigen account zullen de gegevens worden verwerkt zodat u kunt inloggen op uw persoonlijke pagina.
5. Aan wie verstrekt Blinqlab gegevens?
Blinqlab zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Blinqlab kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Blinqlab. Blinqlab behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Blinqlab, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Blinqlab zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site of een advertentie in een landelijk dagblad.
6. Hoe lang bewaart Blinqlab uw gegevens?
Zolang u actief opdrachten plaatst via de webapplicatie van Blinqlab blijven uw gegevens bewaard in ons systeem. dat geldt eveneens voor de gegevens van uw eventuele opdrachtgevers. Blinqlab streeft er naar een jaar na afronding, facturatie dan wel annulering van de offerte of opdracht alle persoonlijke gegevens van de betreffende opdracht te pseudonimiseren. Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens, denk aan facturatie, dan bepalen deze de bewaartermijn van offerte- dan wel opdracht gerelateerde informatie.
7. Aanpassen van de voorkeuren voor meldingen en e-mail
Blinqlab biedt verschillende manieren om de meldingen die u ontvangt te beheren. U kunt ervoor kiezen om bepaalde e-mails en meldingen niet meer te ontvangen door uw voorkeur aan te geven via uw instellingen pagina in de webapplicatie. U kunt zich ook uitschrijven door de instructies onderaan elk type e-mail te volgen. Alle aan administratie of services gerelateerde e-mails (om een bestelling te bevestigen of een update van dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden, enz.) bieden over het algemeen geen optie om u uit te schrijven, omdat deze noodzakelijk zijn om u de door u gewenste diensten te kunnen leveren.
8. Accountgegevens bijwerken
U kunt ingediende accountinformatie die niet correct is te allen tijde corrigeren, wijzigen of bijwerken door die informatie aan te passen in uw persoonlijke account informatie. Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met Blinqlab.
9. Informatie en accounts verwijderen
U kunt een verzoek richten om uw account te laten verwijderen via info@blinqlab.com. Als u uw account eenmaal hebt verwijderd, kunnen uw bestellingen, geleverde producten en facturen niet worden hersteld.
10. Bezwaar maken
Wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen zoals hierboven uiteengezet, of in het algemeen belang, kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen stoppen we met het verwerken van uw gegevens, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om door te gaan met de verwerking of waar het nodig is om juridische redenen.
11. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Blinqlab deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie is van belang voor het laten functioneren van de (internet)applicaties waarmee gewerkt wordt. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Site wel negatief beïnvloed kunnen worden.
12. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Blinqlab?
De Site bevat links naar websites van derden. Blinqlab is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
13. Hoe beschermt Blinqlab uw gegevens?
Blinqlab draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
14. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Indien Blinqlab mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.
15. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Blinqlab dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@blinqlab.nl
16. Klachten
Als u vragen wilt stellen over ons gebruik van uw informatie (en onverminderd andere rechten die u hebt), hebt u het recht om dit te doen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Klik hier voor de privacy overeenkomst in PDF.

Abonneer je op onze nieuwsbrieven.

Vul je e-mailadres in en laat je inspireren

© 2020 BLINQLAB | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.